Obchodní podmínky pro užití voucherů

Amazing places & kouzelná místa nejen ČR s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro užití voucherů v projektu amazing places & kouzelná místa nejen ČR (dále jen „VOP“).


I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto VOP jsou vydávány provozovatelem projektu amazing places & kouzelná místa nejen ČR (dále jen „Projekt“), kterým je společnost amazing places & kouzelná místa v ČR s.r.o., IČ: 267 49 971, sídlo: Praha 5, U Nesypky 3142/6a, PSČ 15000, zapsaná v OR vedeném u MS v Praze sp. zn. C 91352 (dále jen „Operátor“).

1.2 Projektu se účastní provozovatelé zařízení (dále jen „Partneři“), kteří poskytují služby cestovního ruchu, zejména ubytování, restaurace, golf, wellness apod.

1.3 V rámci Projektu může docházet také k vydávání tzv. voucherů (dále jen „Voucher“), na jehož základě bude možno následně u příslušných Partnerů objednat a čerpat/obdržet jimi poskytovanou/é službu/y (dále jen „Služba“).

1.4 Tyto VOP upravují práva a povinnosti dotčených subjektů týkající se využívání a fungování Voucherů a poskytování Služeb.


II. Voucher

2.1 Voucher je potvrzením (poukázkou) opravňujícím jejího držitele, aby postupem dále upraveným získal od Partnera příslušnou Službu (plnění), když cena za poskytované Služby Partnera bude snížena o částku odpovídající hodnotě Voucheru.

2.2 Voucher může být vydáván v různých hodnotách. Cena za koupi Voucheru může být odlišná od jeho hodnoty. Hodnota Voucheru je částka uvedená na Voucheru.

2.3 Voucher je vydáván Operátorem.

2.4 Voucher, resp. jeho hodnotu nelze využít a kombinovat s dalšími slevami a speciálními akcemi Partnerů (neumožní-li to Partner výslovně).

2.5 Voucher je vydáván v listinné i elektronické podobě a je ceninou.

2.6 Vydaný Voucher je jedinečný, tj. nelze z něj pořizovat žádné kopie (ani ověřené apod.) a k čerpání Voucheru je možno použít unikátní kód uvedený na Voucheru.

2.7 V případě ztráty Voucheru, odcizení apod., se Voucher nenahrazuje a nárok na jeho čerpání zaniká. Operátor může v odůvodněných případech zajistit nahrazení ztracených či odcizených Voucherů.

2.8 Doba platnosti Voucheru může být omezena datem uvedeným na Voucheru s tím, že do tohoto data je nutno Voucher uplatnit tak, že bude vyměněn za Potvrzení (jak je definováno níže).

2.9 [Uplatnění Voucheru – výměna za objednání Služby]

2.9.1 Vlastník Voucheru Voucher uplatní tak, že si z nabídky Partnerů na webu Projektu, kteří akceptují Vouchery, vybere Partnera a přímo u vybraného Partnera si objedná Službu ubytování (dále jen „Poptávka“).

2.9.2 Partner předloží zákazníkovi nabídku na Službu dle Poptávky zákazníka (dále jen „Nabídka“) a zákazník Nabídku závazně potvrdí.

2.9.3 Po potvrzení Nabídky:

(i) zákazník e-mailem závazně potvrdí objednanou Službu, 

(ii) Partner provede storno původního (vyčerpaného) Voucheru,

(iii) zákazníkovi bude zasláno potvrzení o uplatnění Voucheru (dále jen „Potvrzení“),

(iv) ) Operátor následně na základě faktury vydané Partnerem uhradí Partnerovi část ceny Služby ve výši hodnoty Voucheru. 

2.9.4 V případě, že cena Nabídkové Služby:

(i) je nižší nebo rovna hodnotě Voucheru, dochází tím k vyčerpání Voucheru a případný rozdíl v ceně se nevrací;

(ii) je vyšší než hodnota Voucheru, je zákazník povinen cenu Služby doplatit Partnerovi při čerpání Služby dle obchodních podmínek Partnera.

2.10 Uhrazením části ceny Služby ve výši hodnoty Voucheru zanikají závazky Operátora z Voucheru a zákazník vstupuje do smluvního vztahu s Partnerem ohledně poskytnutí Služby a jejich vztah se řídí případnými obchodními podmínkami Partnera či příslušnými právními předpisy.

2.11 Zákazník bere na vědomí, že rezervace a omezení Služby se řídí obchodními podmínkami Partnera a Operátor i zákazník je budou respektovat.

2.12 Zákazník bere na vědomí, že okamžikem doručení závazné rezervace Služby u Partnera zaniká jeho nárok na storno uplatnění Služby.

2.13 Operátor a zákazník budou v prvé řadě využívat elektronickou formu komunikace a až následně doručování písemností na sídlo.


III. Další nakládání s Voucherem

3.1 Vouchery jsou vydávány jako tzv. přenosné, tj. vlastníkem/držitelem Voucheru se může stát kdokoliv, kdo je oprávněn mít a vykonávat práva a povinnosti (dále jen „Držitel“).

3.2 Vouchery nejsou vydávány na jméno konkrétního Držitele.

3.3 Držitelé Voucherů jsou oprávněni s Voucherem dále nakládat dle svého uvážení bez omezení, tj. jsou oprávněni Voucher sami využít nebo jej jakkoliv převést jinému Držiteli a tito jsou oprávněni s nimi také dále volně nakládat.

3.4 Operátor předkládaného Voucheru není oprávněn zkoumat nabývací a jiné tituly Držitele, jež Voucher předkládá.

3.5 Právní vztah, na základě kterého Držitel Voucher získal, je nezávislým právním vztahem a již se nijak netýká Projektu a ani Operátor ani ostatní Partneři do nich nijak nezasahují.

3.6 Právní vztahy plynoucí z nakládání/převodu apod. Voucherů mezi Držiteli jsou samostatné právní vztahy mezi nimi, kde Operátor nemá žádnou odpovědnost.

3.7 Po uplynutí zákonné lhůty 14 dnů od nákupu Voucheru již nelze částku/hodnotu/ Voucheru vrátit 


IV. Odpovědnost Operátora

 4.1 Operátor odpovídá za přiměřenou nabídku Služeb Partnerů v rámci Projektu, aby zákazníci měli možnost Vouchery uplatnit a vyměnit za Potvrzení poskytnutí Služby.

4.2 Operátor odpovídá za to, že po doručení Potvrzení bude Služba Partnerem poskytnuta (pokud její neposkytnutí nezavinil zákazník či vyšší moc). V případě, že k tomu nedojde Operátor zajistí pro zákazníka jinou odpovídající Nabídku, popř. vrátí zákazníkovi kupní cenu Voucheru; tímto je jiná odpovědnost Operátora vyloučena.

4.3 V případě, že bude mít zákazník výhrady k poskytnutí Služby (výhrady ke kvalitě), musí tyto nároky uplatnit a řešit přímo s Partnerem; Operátor za tyto nenese žádnou odpovědnost.


V. Odpovědnost Partnera

5.1 Partner nese veškerou odpovědnost za řádné a včasné poskytnutí Služby, neboť Partner je tím, kdo službu poskytuje.

5.2 Držitel tedy uplatňuje svá práva týkající se plnění Služby, zejména z odpovědnosti za vady, výlučně u Partnera.

5.3 Operátor neodpovídá také za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím Služby Partnera.


VI. Další podmínky 

 6.1 [Ochrana osobních údajů, Mimosoudní vyrovnání]

6.1.1 Operátor má právo zpracovávat obdržené osobní údaje v souvislosti s realizací Projektu a Voucherů, a to pro účely fungování Projektu a systému Voucherů, vnitřních analýz a také za účelem další marketingové propagace Projektu, Partnerů, Operátora a dalších projektů realizovaných Operátorem či jeho koncernovými společnostmi.

6.1.2 Veškeré dotčené osoby, které přímo či nepřímo poskytly Operátorovi osobní údaje, souhlasí s užitím a zpracováním jejich osobních údajů za účelem dle předchozího bodu.

6.1.3 Rozsah zpracovávaných osobních údajů vždy závisí na tom, jaké konkrétní údaje byly Operátorovi sděleny s tím, že Operátor má právo zpracovávat a povinnost chránit všechny poskytnuté údaje.

6.1.4 Operátor bude s osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.1.5 Zpracováním osobních údajů může Operátor pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient (registrovaný zákazník) může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na portálu Provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

6.1.6 Dotčené osoby souhlasí, aby jim byla zasílána obchodní sdělení e-mailem, který poskytly.

6.2 [Upozornění spotřebitele o možnostech mimosoudního vyrovnání]

6.2.1 V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů oprávněn obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů.

6.2.2 Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

www.coi.cz


VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto VOP mohou být Operátorem s ohledem na vývoj Projektu a Voucherů upravovány tak, že vždy aktuální a platné VOP budou zveřejněny na webových stránkách Projektu.

7.2 Veškerá práva a povinnosti týkající se využití Voucherů se vždy řídí právním řádem ČR a veškeré případné spory budou rozhodovány výlučně soudy v ČR.

7.3 Tyto VOP jsou platné od 1. 5. 2019.